Artikel 1 - TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN 

De Smartlaptops webshop is eigendom van de verkoper SHS COMPUTER, en wordt hierna gedefinieerd als de SRL SHS COMPUTER, waarvan de maatschappelijke- en exploitatiezetel gevestigd zijn te 2A, Chaussée Freddy Terwagne te 4480 Hermalle-Sous-Huy in België, geïdentificeerd in het register van rechtspersonen onder het nummer 0475.215.173. De koper wordt hierna gedefinieerd als het bedrijf of de persoon die de onderhavige verkoopvoorwaarden ondertekent en aanvaardt. De informatie die op de website, in de prijslijsten en in de e-mails wordt meegedeeld, kan door de verkoper zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het enkele feit van het plaatsen van een bestelling of het aanvaarden van een aanbod van de verkoper impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door de verkoper worden gewijzigd; de wijzigingen zijn dan van toepassing op alle bestellingen die na deze wijziging worden geplaatst.

Artikel 2 - BESTELLINGEN 

De aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Iedere natuurlijke persoon die een bestelling op onze site wil plaatsen, moet 18 jaar of ouder zijn.

2.1 Beschrijving van de producten 

De essentiële kenmerken van het product zijn aangegeven op de site.

2.2 Beschikbaarheid van het product.

U wordt rechtstreeks op de site geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product. In geval van  niet beschikbaarheid van het bestelde product kan SHS COMPUTER u echter een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs leveren. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zijn de kosten van retourzending voor onze rekening. U hebt echter de mogelijkheid om de verkoop te annuleren en een terugbetaling te vragen (dit zal gebeuren binnen een maximum van 15 dagen vanaf de datum van ontvangst van het materiaal). Voor producten die niet in onze magazijnen zijn opgeslagen, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.

2.3 Stappen voor het sluiten van het contract 

Bij de eerste bestelling via Internet moeten alle nieuwe klanten een "account" aanmaken; een login en een wachtwoord. Bij elke validatie van een bestelling wordt u via een beveiligde verbinding naar uw account geleid waar u de inhoud van uw bestelling kunt terugvinden. Uw bestelling wordt pas definitief geregistreerd na de definitieve goedkeuring. Wanneer u de bestelling registreert, bereikt deze SHS COMPUTER via haar mailbox en de verkoop wordt als gesloten beschouwd zodra de betaling op onze rekening is ontvangen (akkoord over de goederen en de prijs). De aanvaarding van uw bestelling wordt bevestigd door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres dat bij het aanmaken van de account is opgegeven. De contractuele informatie wordt weergegeven in het Nederlands, Frans of Engels, naargelang de gekozen taal, en zal ten laatste op het moment van levering worden bevestigd. 

2.4 Annulering van de bestelling. 

Bestellingen die op onze site worden geplaatst, worden automatisch geannuleerd als er binnen 7 kalenderdagen geen betaling is ontvangen.

Artikel 3 - PRIJZEN EN FACTUREN

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro (inclusief BTW ), exclusief leveringskosten. Zij kunnen variëren, met name in geval van schommelingen in de wisselkoers van de valuta ten opzichte van de euro. De prijzen op uw bestelling na validatie en registratie zijn echter vast en definitief: als de prijzen enkele dagen na de bestelling dalen, kunnen wij u het verschil niet vergoeden; als de prijzen stijgen, zijn wij verplicht u te leveren tegen de prijs die is vastgesteld op de dag van de bestelling, behalve in geval van een voorraadtekort en dus van nieuwe aanvoer van onze leveranciers. Het bedrag van de leveringskosten wordt automatisch berekend volgens elke bestelling; dit verschijnt op het overzicht van uw bestelling, vóór de definitieve registratie.

De facturering geschiedt zonder btw indien de verkoop wordt verricht door een btw-plichtige die in de EU woont en indien het btw-nummer en het opgegeven adres correct zijn na verificatie op het online VIES-platform.

Artikel 4 - LEVERING EN VERVOER 

SHS COMPUTER heeft Bpost - PostNL als bezorgpartner gekozen.

In geval van afwezigheid tijdens een levering door Bpost - PostNL, wordt een bericht van doorgang in uw brievenbus achtergelaten en wordt u uitgenodigd om het pakje binnen de 15 dagen af te halen in uw postkantoor. De leveringskosten zijn minimaal en hangen af van het gewicht van het pakket en de gekozen leveringswijze, met inbegrip van een verzekering voor de werkelijke waarde van het verzonden pakket. Voor alle aankopen van meer? dan 250,00€ ?worden leveringskosten aangerekend.

4.1 Leveringstermijnen. 

De levering geschiedt op het adres dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. SHS COMPUTER verplicht zich tot levering binnen maximaal 5 dagen vanaf de dag volgend op de dag dat uw betaling is ontvangen. SHS COMPUTER doet geen deelleveringen.

4.2 Vertraagde levering. 

In geval van laattijdige levering, raden wij u aan de status van uw bestelling rechtstreeks online te controleren, voordat u contact met ons opneemt, op de website van de vervoerder dankzij het verzendnummer. Wij verzoeken u ons schriftelijk in kennis te stellen van elke vertraging van 3 dagen ten opzichte van de aangekondigde leveringstermijn. In geval van overmacht of van gebeurtenissen zoals lock-out, staking, gehele of gedeeltelijke werkonderbreking in de fabriek van de verkoper of bij zijn leveranciers, epidemie, oorlog, opvordering, brand, overstroming, onderbreking of vertraging van het vervoer, wettelijke of administratieve maatregelen die de fabricage of de invoer van de goederen verhinderen, beperken, vertragen of verbieden, is de verkoper bij uitdrukkelijke overeenkomst ontheven van alle verantwoordelijkheid voor de levering. De verkoper zal de koper te gelegener tijd in kennis stellen van de hierboven opgesomde gevallen en gebeurtenissen. In alle gevallen is tijdige levering slechts mogelijk indien de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper nakomt, ongeacht de oorzaak.

4.3 Transportrisico's 

SHS COMPUTER draagt de transportrisico's tot aan de levering, d.w.z. tot aan de fysieke overhandiging van de goederen aan de bij de bestelling aangegeven ontvanger of aan diens vertegenwoordiger die de goederen in ontvangst neemt, op voorwaarde dat u de goederen bij ontvangst controleert in aanwezigheid van de vervoerder en, indien nodig, schriftelijk op de leveringsbon, de voorbehouden aangeeft die zijn gemaakt volgens de hierna beschreven procedure.

4.4 Ontvangst van de goederen 

Bij ontvangst van de goederen wordt de koper verzocht in aanwezigheid van de vervoerder de goede staat van het pakket en de conformiteit van de geleverde goederen te controleren. De koper is verplicht eventuele voorbehouden op de leveringsbon aan te tekenen. De koper moet de levering weigeren indien de goederen beschadigd zijn, ontbreken of indien het pakket geopend of herverpakt is of open verpakkingszegels heeft. Goederen die op het ogenblik van de levering zonder voorbehoud door de ontvanger worden aanvaard, worden geacht in goede staat, conform de bestelling en in hun geheel te zijn aangekomen. SHS COMPUTER kan niet aansprakelijk worden gesteld. Voor vragen of moeilijkheden die u zou kunnen ondervinden, verzoeken wij u  contact met ons op te nemen via e-mail op info@smartlaptops.nl. De koper dient elk probleem bij de ontvangst schriftelijk te melden, binnen 5 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst, op het volgende adres SHS COMPUTER / SAV DEPARTEMENT / 2A, Chaussée Freddy Terwagne in 4480 Hermalle-Sous-Huy in België, of per e-mail op info@smartlaptops.nl.

Artikel 5 - KLACHTEN EN ACHTER-SALES SERVICE 

Voor elke klacht kunt u contact opnemen met onze diensten op het volgende e-mailadres: info@smartlaptops.nl. Behoudens de toepassing van de wettelijke garantie bedoeld in artikel 7.5, moet elke klacht met betrekking tot een gebrek aan de geleverde goederen, een onnauwkeurigheid van de hoeveelheden of een verkeerde referentie ervan ten opzichte van de aanvaarde offerte of de bevestiging van de bestelling door de verkoper, per aangetekend schrijven aan de verkoper worden gericht binnen 5 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de goederen.

5.1 Noodzaak van een retournummer 

De retourzending van goederen geschiedt uitsluitend per post, tenzij anders vermeld. Elke retourzending van goederen vereist de voorafgaande toestemming van SHS COMPUTER en een retournummer, dat gratis kan worden verkregen via het e-mailadres info@smartlaptops.nl. Bij gebreke van een retourovereenkomst worden de goederen op uw kosten en risico aan u teruggezonden of te uwer beschikking gehouden, waarbij alle transport-, opslag- en behandelingskosten voor uw rekening zijn. Behoudens toepassing van de wettelijke garantie als bedoeld in artikel 7.5, worden de producten voor uw rekening en risico teruggezonden. Wij raden u daarom aan de waarde van de goederen aan te geven en een transportverzekering af te sluiten. De koper beschikt over een termijn van 7 dagen na het verkrijgen van de retourovereenkomst om de gebrekkige goederen aan de verkoper terug te zenden. In het algemeen zijn de volgende gegevens vereist: nauwkeurige contactgegevens, beschrijving van het (de) betrokken artikel(en), serienummer, het geconstateerde defect en het factuurnummer dat overeenkomt met de beschreven onderdelen. De goederen dienen met een kopie van de factuur en het retournummer op het pakket binnen maximaal 7 dagen na de retourafspraak van SHS COMPUTER te worden teruggestuurd naar het volgende adres SHS COMPUTER SRL - SHS COMPUTER 2A, Chaussée Freddy à Terwagne à 4480 Hermalle-Sous-Huy.

COMPUTER te worden teruggestuurd naar het volgende adres SHS COMPUTER SRL - SHS COMPUTER 2A, Chaussée Freddy à Terwagne à 4480 Hermalle-Sous-Huy.

5.2 Noodzaak van de originele verpakking. 

Elk product met gebreken moet worden teruggezonden in zijn originele verpakking, die als enige het vervoer van het product in goede staat garandeert, voorzien van de garantie-etiketten, met het volledige product en zijn accessoires en op leesbare wijze vergezeld van het retournummer. Onvolledige, beschadigde of beschadigde producten en/of producten waarvan de originele verpakking beschadigd is, worden niet teruggenomen, geruild of terugbetaald.

5.3 Restituties. 

Een eventueel verzoek tot terugbetaling kan pas in behandeling worden genomen na aankomst van de geretourneerde producten bij SHS COMPUTER volgens de hierboven aangegeven retourprocedure. In geval van retourzending en verzoek om terugbetaling, zullen de voorwaarden als volgt zijn: -teruggezonden verpakking van de wil van de klant?: terugbetaling van het product, retourkosten ten laste van de klant. -teruggestuurd pakket onder verantwoordelijkheid van het bedrijf (niet-naleving, pakket niet aangekomen, enz.): terugbetaling van het product en de verzendkosten.

Artikel 6 - HERROEPINGSRECHT 

In het kader van een verkoop op afstand heeft de individuele koper het recht SHS COMPUTER mee te delen dat hij/zij van de koop afziet. Dit dient te gebeuren per aangetekende brief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Elk verzoek om teruggave dat buiten deze periode wordt gedaan, kan niet worden aanvaard.

De koper moet de goederen terugsturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, ongeopend en niet verzegeld (beschermende zegel aangebracht door de fabrikant van het product). De goederen moeten vergezeld gaan van een kopie van de aankoopfactuur. Voor goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, die door de schuld van de consument ongeschikt voor de verkoop zijn geworden of die door de consument zijn gebruikt, is het niet meer mogelijk om van de koop af te zien.

Goederen die niet als nieuw kunnen worden doorverkocht wegens de specifieke aard van het product, komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht, evenmin als goederen die aan bederf onderhevig kunnen zijn, zoals computeronderdelen. Alle retourzendingen moeten vooraf gevalideerd worden door SHS COMPUTER, die u een verplichte retourcode zal bezorgen om de juiste identificatie van uw pakket te verzekeren. Het terugzenden van goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper. SHS COMPUTER behoudt zich het recht voor om binnen 2 weken na de datum van ontvangst de staat van de geretourneerde goederen te controleren. Indien de goederen niet uitgepakt, niet verzegeld of beschadigd zijn, heeft SHS COMPUTER 15 dagen de tijd om de aankoop terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten die voor rekening van de klant blijven. In het tegenovergestelde geval (niet verpakte, niet verzegelde of beschadigde goederen) wordt de particuliere koper zijn herroepingsrecht ontnomen. Hij zal dan, om zijn goederen terug te krijgen, ofwel naar onze locatie moeten komen, tijdens de openingsuren, met een identiteitsdocument, ofwel op zijn kosten een vervoerder mandateren. Beroepsbeoefenaren hebben dit herroepingsrecht niet.

Artikel 7 - GARANTIE Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd

7.1 Garantie van de fabrikant 

Voor producten met een specifieke garantie van de fabrikant (garantie die rechtstreeks door de fabrikant wordt betaald, of garantie ter plaatse, of specifieke garantie-uitbreiding) moet de klant zich rechtstreeks tot de fabrikant wenden, zonder tussenkomst van SHS COMPUTER, die geen enkele contractuele garantie voor deze producten biedt, met uitzondering van de toepassing van de wettelijke garantie als bedoeld in artikel 7.5 . Ons bedrijf zal in dit verband elke retourzending van goederen weigeren en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele tekortkoming van de fabrikant in het kader van deze garantie. De contactgegevens van de fabrikanten zijn beschikbaar op de website.

7.2 SHS COMPUTER commerciële garantie. 

SHS COMPUTER biedt een commerciële garantie voor een periode van maximaal 11 maanden, tenzij anders bepaald. Software, videospelletjes, boeken, verbruiksartikelen, cartridges en gegevensopslagmedia (CD, DVD, etc.) worden door SHS COMPUTER niet gegarandeerd. Batterijen, LCD-monitoren, laptopschermen worden gegarandeerd binnen de grenzen van de garantie van de fabrikant. Pixeldefecten in tft-schermen vormen alleen een fabricagefout indien zij afwijken van de specificaties en toleranties die door de fabrikant zijn aangekondigd.

7.3 Beperking van de garantie 

De garantie van de verkoper is beperkt tot de reparatie, de vervanging of de terugbetaling van de waarde van de goederen die door de verkoper als gebrekkig werden erkend, rekening houdend met het gebruik dat ervan werd gemaakt, naar keuze van de verkoper. De verkoper verbindt zich enkel tot de vervanging van defecte onderdelen. De garantie dekt niet de arbeidskosten, noch de kosten die voortvloeien uit demontage, hermontage en vervoer, behalve in geval van toepassing van de wettelijke garantie als bedoeld in artikel 7.5. De garantie is niet van toepassing indien de serienummers beschadigd, verplaatst of gewist zijn. Indien het retour gezonden materiaal geen gebreken vertoont, zal de klant een testvergoeding? worden aangerekend op basis van een uurtarief van € 48,40 BTW, met een minimum van € 15 BTW.

7.4 Uitsluiting van garantie 

Garanties sluiten uit schade van externe oorsprong, schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de producten, schade die het gevolg is van de tussenkomst van een niet door SHS COMPUTER of de fabrikant erkende reparateur. SHS COMPUTER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de wijziging van gegevens of programma's die aanwezig zijn op het materiaal of de dragers (diskettes, harde schijven, enz.) die worden teruggestuurd voor een technische interventie, ongeacht of de producten onder garantie zijn of niet. SHS COMPUTER verbindt zich enkel tot de vervanging van defecte onderdelen. SHS COMPUTER kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor compatibiliteitsproblemen van de door haar geleverde computeronderdelen. Indien de apparatuur niet door identieke apparatuur kan worden vervangen, zal de klant gelijkwaardige of betere apparatuur worden aangeboden. In geval van faillissement of onmogelijkheid van levering van de fabrikant, kan de klant zich niet wenden tot SHS COMPUTER, die geen enkele verantwoordelijkheid zal nemen met betrekking tot garantie op de producten van deze fabrikant.

7.5 Wettelijke garantie (Wet van 01/09/2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen). 

U geniet eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte producten en gebreken van conformiteit van de goederen met het contract. De koper is verplicht de verkoper per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het bestaan van het gebrek aan conformiteit binnen een termijn van 2 maanden vanaf de dag dat de koper het gebrek heeft vastgesteld. Indien de koper deze kennisgevingstermijn niet in acht neemt, kan hij geen beroep doen op de garantie.

Artikel 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De aan u geleverde en gefactureerde goederen blijven eigendom van SHS COMPUTER tot volledige betaling van hun prijs. Bij gebreke van betaling kan SHS COMPUTER de goederen terugvorderen, waarbij de retourzending onmiddellijk plaatsvindt en de goederen voor uw rekening en risico  worden geleverd.

Artikel 9 - BETALING 

9.1 Wijze van betaling 

De betalingen moeten op zodanige wijze worden verricht dat de verkoper over de bedragen kan beschikken op de dag waarop de factuur wordt uitgereikt. Tenzij op de site anders is bepaald, geschiedt de betaling per bankoverschrijving.

9.2 Laattijdige betaling In geval van gerechtelijke vervolging is de verkoper gerechtigd van de koper de terugbetaling te vorderen van alle met de procedure verband houdende kosten.

Artikel 10 - EIGENDOM

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract dat door onderhavige algemene voorwaarden wordt beheerst, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van hetzij de vrederechter in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel van onze vennootschap is gevestigd, hetzij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Hoei-Waremme, tenzij wij er de voorkeur aan geven te handelen in toepassing van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.